O nas

Doradcy podatkowi tworzą samorząd doradców podatkowych zwany Krajową Izbą Doradców Podatkowych.

Przynależność doradców podatkowych do Krajowej  Izby Doradców Podatkowych  jest obowiązkowa i powstaje z chwilą wpisu na listę.

 

Organami Krajowej Izby Doradców Podatkowych są:

· Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych

· Krajowa Rada Doradców Podatkowych

· Krajowa Komisja Rewizyjna

· Wyższy Sąd Dyscyplinarny

· Sąd Dyscyplinarny

· Rzecznik Dyscyplinarny

 

Krajowa Izba Doradców Podatkowych utworzyła 16 Regionalnych Oddziałów Izby

i tyle też Oddziałów Zamiejscowych Sądów Dyscyplinarnych.

Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych zrzesza około 400 doradców podatkowych z województwa pomorskiego.

 

Pierwsze Walne Zgromadzenie Wyborcze Pomorskiego Oddziału odbyło się 14 kwietnia 2002 r., które wybrało 11 Członków Zarządu i 8 osób do Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego.

 

Do zadań statutowych Izby należy w szczególności:

· reprezentowanie Członków Izby,

· ochrona interesów zawodowych i integracja środowiska doradców podatkowych,

· udzielanie w szczególnie uzasadnionych przypadkach pomocy Członkom Izby,

· sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu przez Członków Izby i przestrzeganiem przez nich zasad etyki zawodowej,

· doskonalenie zawodowe Członków Izby.

  

Regionalne Oddziały poza w/w zadaniami :

· powołują przedstawicieli społecznych w rozumieniu art.90 kodeksu postępowania karnego, celem udziału w postępowaniach karno-skarbowych prowadzonych przeciwko doradcom podatkowym,

· prowadzą działalność rozjemczą,

· koordynują praktyki zawodowe. 

 

ROTA ŚLUBOWANIA DORADCY PODATKOWEGO

„Przyrzekam, że jako doradca podatkowy będę wykonywał swój zawód kierując się dobrem swoich klientów, z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą i zasadami etyki zawodowej. Poznane w związku z wykonywaniem zawodu fakty i informacje zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”


Kontakt

tel.: (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Szymanowskiego 2 lok. 5.09
80-280 Gdańsk

tel. (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
fax. (58) 321 72 80

x
x