Każda osoba fizyczna będącą doradcą podatkowym ma obowiązek zawiadomić Krajową Radę Doradców Podatkowych o każdorazowej zmianie danych:

> imienia,

> nazwiska,

> daty urodzenia,

> oznaczenia miejsca zamieszkania,

> oznaczenia miejsca wykonywania doradztwa podatkowego (siedziby),

> rodzajach prowadzonej działalności gospodarczej lub rodzajach zatrudnienia,

> numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub innego numeru służącego identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych nadany w państwie pochodzenia osoby.

Niewypełnienie obowiązku, o którym mowa powyżej, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych zmian, zgodnie z art. 64 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213) podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej, gdyż stanowi naruszenie art. 7 ust. 7 ustawy.

WZÓR ZAWIADOMIENIA O ZMIANIE DANYCH znajduje się w mDoradcy zakładka KONTO / aktualizuj dane

podpisany wniosek należy przesłać do biura KIDP.